CSRD
ENABLER
CORPORATE
SUSTAINABILITY
REPORTING
DIRECTIVE
NY LAG 1/1-2024
OM HÅLLBARHETSRAPPORTERING
Scopes
Service
CSRD BERÖR
SÄKERT INTE
DITT FÖRETAG.
            ...ELLER?
CSRD
VAD ÄR CSRD
OCH VEM BERÖR DET?

I juli 2023 antog EU-kommissionen ESRS! Det är 12 nya standarder för hållbarhetsrapportering, alltså CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), för att styra kapitalflöden mot hållbara verksamheter och öka transparens och jämförbarhet hos företag och organisationer i EU.

 

VILKA BERÖRS AV LAGEN?

Detta berör direkt 50 000 bolag i EU, varav ca 2200 i Sverige. Är ni ett av dem? Vet ni inte riktigt ännu, eller när ni berörs? Är ni underleverantörer till någon som berörs, och som kommer att ställa krav på er, eftersom ni då ingår i deras rapportering?

 

VAD INNEBÄR DET?

Det här är nytt för många och svårt att sätta sig in i, dyrt att göra fel och riskabelt att halka efter. Det finns tolv standarder att förhålla sig till och ni som bolag behöver ha koll på er data för att möta lagkraven.

 

HUR LIGGER MITT FÖRETAG TILL?

Vi kan göra en Gap-analys och se hur ni ligger till? Kontakta oss nedan så kommer vi och berättar för din ledningsgrupp!

 

VAD ÄR SCOPE 1, 2 OCH 3?

SCOPE 1 innefattar det rapporterande företagets direkta klimatavtryck så som företagets egna lokaler, transporter. SCOPE 2 är företagets indirekta klimatavtryck från inköpt el och energi. SCOPE 3 omfattas av företagets indirekta klimatavtryck i värdekedjan som t ex leasade tillgångar, investeringar, råvaror, tillverkning mm även om det ligger utanför företagets direkta kontroll.

 

 

NOTERA! Ditt Scope 1 är garanterat någon annans Scope 3.

VARFÖR DETTA
ÄR VIKTIGT
BÖRJA
MÄTA NU!
LÅT SCOPES
HJÄLPA DIG
KLARA LAGKRAVEN
Vår process

Börja arbeta strukturerat och datadrivet med hållbarhetsmålen IDAG! Scopes hanterar all hållbarhetsdata på ett ställe.

Ökade krav på hållbarhetsredovisning kan vara krångligt. Scopes gör hållbarhetsarbetet för mindre företag och företag med lägre kunskap enklare och mer tillgängligt. Scopes samlar in, analyserar (enligt de tolv vedertagna standarder) och presenterar data i ett begripligt format samt anpassat för hållbarhetsrapportering.

 

SCOPES PROCESS

Dessutom kommer vi göra våra kunder uppmärksamma på lagändringar, uppdateringar, viktiga datum och omvärldskunskap genom notiser/påminnelser. Våra kunder ska, i förlängningen, kunna använda verktyget och själva göra jobbet.

Scopes hjälper er att möta existerande lagkrav OCH att vara förberedda på kommande krav. Vi visar hur ni följer era utsatta hållbarhetsmål samt vad som krävs för att uppnå dem, och kontrollerar om era hållbarhetsmål ligger i linje med nationella och globala hållbarhetsmål.

 

CSRD I PRAKTIKEN

 

Ökat ansvar hos styrelsen

Ökat fokus på hållbarhetsstyrning och intern kontroll

Hållbarhetsredovisningen ska vara digitaliserad precis som årsredovisningen

Påverkan på stora delar av verksamheten/organisationen

Nya och fler datapunkter enligt ESRS standarder

Ökat behov av nya roller och resurser

VI DRIVS AV ATT KUNNA BO KVAR PÅ JORDEN. ATT KUNNA ÅKA SKIDOR, SURFA OCH SE VÅRA BARN GÖRA DETSAMMA. ATT PRATA OM DEN GLOBALA UPPVÄRMNINGEN HJÄLPER LITE. ATT FÅ IN HÅLLBARHETSMÅLEN SOM DRIVKRAFT FÖR FÖRETAG ÄR ETT FÖRSTA STEG BORT FRÅN FLOSKLER HJÄLPER MYCKET.

HÄR I LIGGER UTMANINGEN.

VI SKA HJÄLPA FÖRETAG OCH ORGANISATIONER ATT MÄTA OCH DÄRMED KUNNA KONTROLLERA SIN KLIMATDATA. ATT MÄTA ÄR ATT VETA. FÖRST NÄR MAN VET KAN MAN FÖRÄNDRA. SÅ ATT VI KAN BO KVAR.

CSRD I PRAKTIKEN

 

Ökat ansvar hos styrelsen

Ökat fokus på hållbarhetsstyrning och intern kontroll

Hållbarhetsredovisningen ska vara digitaliserad precis som årsredovisningen

Påverkan på stora delar av verksamheten/organisationen

Nya och fler datapunkter enligt ESRS standarder

Ökat behov av nya roller och resurser

VI DRIVS AV ATT KUNNA BO KVAR PÅ JORDEN. ATT KUNNA ÅKA SKIDOR, SURFA OCH SE VÅRA BARN GÖRA DETSAMMA. ATT PRATA OM DEN GLOBALA UPPVÄRMNINGEN HJÄLPER LITE. ATT FÅ IN HÅLLBARHETSMÅLEN SOM DRIVKRAFT FÖR FÖRETAG ÄR ETT FÖRSTA STEG BORT FRÅN FLOSKLER HJÄLPER MYCKET.

HÄR I LIGGER UTMANINGEN.

VI SKA HJÄLPA FÖRETAG OCH ORGANISATIONER ATT MÄTA OCH DÄRMED KUNNA KONTROLLERA SIN KLIMATDATA. ATT MÄTA ÄR ATT VETA. FÖRST NÄR MAN VET KAN MAN FÖRÄNDRA. SÅ ATT VI KAN BO KVAR.

DEN ENKLA LÖSNINGEN
FÖR DIN FRAMTIDA CSR
SCOPES
PROCESS
HJÄLPER DIG
  KLARA KRAVEN
PROCESS
1, 2, 3, 4, REPEAT
Kontakta oss

Hållbarhetsarbetet stannar inte att sätta ambitiösa hållbarhetsmål, utan att de kontinuerligt mäts och efterlevs i hela organisationen direkt kopplat mot vedertagna EU-standards inom hållbarhet.

Scopes enkla plattform tar dig genom hela processen, från kartläggning, hållbarhetsmålsättning och datainsamling till analys, visualisering och underlag för hållbarhetsrapportering.

Scopes process ger dig kontroll och hjälper dig klara EU:s Lagkrav.

STEG 1
KARTLÄGGNING OCH DATA INPUT

Verksamhetens hållbarhetsmål analyseras och kvantifieras. Externa faktorer som påverkar organisationen som tex lagkrav kvantifieras. Krav från verksamhetens kunder kvantifieras. Branschens miljö och klimatmål kvantifieras.

STEG 2
MÄTBARHET MOT EU:S HÅLLBARHETSMÅL

Mätbarhet mot de 12 akterna i ESRS förordningen inom ekonomisk-, social- och miljömässig hållbarhet. Mätbarhet mot Greenhouse Gas Protocol Scope 1,2 och 3 där direkta och indirekta utsläpp av C02-ekvivalenter beräknas. Mätbarhet mot EUs direktiv om social hållbarhet i värdekedjan.

STEG 3
DATAINSAMLING OCH VISUALISERING

Grafiskt gränssnitt som visar efterlevnad av uppsatta mål. Scopes genererar en prioritetsordning och roadmap för att nå de uppsatta målen. Identifierade risker från externa källor såväl som interna risker. Anpassning för externa konsulter inom till exempel beräkning av klimatdata. API mot leverantörer av indata.

STEG 4
VÄRDESKAPANDE RESULTAT OCH MÅLUPPFÖLJNING

Efterlevnad av befintliga och kommande lagkrav. Efterlevnad av kravbild i värdekedjan nedströms mot verksamhetens kunder (Tex kunders Scope 3 data). Efterlevnad mot verksamhetens egna hållbarhetsmål. Efterlevnad i linje med CSRD direktivet. Generera styrdokument för organisationens olika delar och yrkesgrupper. Generera rapport om resultat och utveckling mot uppsatta mål.

 

SCOPES CSRD
TOOL 1.0
KOM IGÅNG
DIREKT

KONTAKTA OSS

Förr eller senare kommer du behöva ta tag i din hållbarhetsdata. Lämna dina uppgifter så att en expert från vårt team kan kontakta dig, och hjälpa dig komma igång direkt.

LADDA NER WHITE PAPER (VAD ÄR CSRD?)

Nya lagkrav innebär nya frågor och nytt ansvar. Ladda ner vårt White Paper och förstå lite mer om vad framtiden innehåller.